Zeeheldenbuurt

Op deze pagina vindt u de onderzoeksrapporten, de meest gestelde vragen en de planning.

Planning

In de week van 30 april 2018 is naar veertien huisadressen in de Zeeheldenbuurt een brief verstuurd. Deze brief informeerde deze bewoners over het feit dat er geen asbestverdachte dakbedekking op hun woning of schuur aanwezig is. Dit bleek uit een inventarisatie van de gemeente op basis van kadastrale gegevens.  De overige bewoners uit de Zeeheldenbuurt ontvingen eerder al een brief over dit onderwerp.

Op 20 maart 2018 was er een eerste  overleg met een afvaardiging van particuliere eigenaren, huurders, Parteon en de gemeente Zaanstad. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Hier vindt u ook de planning van de Zeeheldenbuurt 2018.pdf.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Veiligheid

 • Is mijn woning veilig?

  Nee in theorie niet. De betonnen funderingsbalken zijn bezweken De veiligheid is daardoor niet langer zeker. Dat betekent dat u als woningeigenaar zo snel mogelijk en op realistische termijn maatregelen moet nemen.

 • Kan de gemeente mij dwingen mijn woning te herstellen?

  Ja, dat kan als de woningeigenaar binnen de gestelde termijn geen maatregelen treft. Bij een onveilige situatie kan de gemeente als het bevoegd gezag optreden en ziet er op toe dat iedereen zich aan de wettelijke bouwvoorschriften houdt.

 • Hoe dwingt de gemeente mij tot herstel?

  Dit kan door middel van het opleggen van herstelstraf, zoals een geldboete.

 • Word ik mijn huis uit gezet als ik mijn woning niet herstel?

  Dat is meestal niet het geval, maar verschilt per situatie en is afhankelijk van de opgelegde herstelstraf.


 • Wat betekent de brief van afdeling Gebruikstoezicht?

  In de brief geeft Gebruikstoezicht  aan dat u in overtreding bent, wat de overtreding is  en wat van u verwacht wordt om deze op te heffen. Het is een aankondiging dat de gemeente van plan is u te dwingen tot herstel over te gaan.

 • Kan ik op de brief reageren?

  Ja, u kunt reageren, door uw zienswijze in te dienen. Dat is uw kijk op de inhoud van de brief.

 • Moeten alle woningen voor 1 januari 2021 voldoen aan het bouwbesluit?

  Ja. Zowel de particuliere woningeigenaren als woningbouwcorporatie moeten binnen een gelijke termijn, actie ondernemen. Zij worden verplicht gesteld vóór 1 januari 2021 te herstellen.

 • Wat is een bouwbesluit?

  Als je iets bouwt dan moet je aan het Bouwbesluit voldoen, waarin de regels staan waaraan een gebouw moet voldoen. Dat kunnen regels zijn die gaan over veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en de milieubelasting van gebouwen.

 • Ik ben de afgelopen periode vaker in mijn kruipruimte geweest. Wat nu?

  Voor de GGD-adviezen, zie het advies onder het kopje 'Adviezen GGD' op deze pagina.

 • Ik woon in fase 2/3. Wordt dit onderzoek ook (snel) bij mij gedaan?

  Dit onderzoek heeft in september 2018 plaatsgevonden. U vindt de samenvatting en het rapport onder de kop 'Rapporten' op deze pagina.

 • Ik woon in fase 2/3. Gelden de resultaten en adviezen ook voor mijn woning?

  Voor GGD-adviezen zie 'Adviezen GGD' op deze pagina.

   

 • Wanneer is het definitieve rapport van fase 1 voor de bewoners beschikbaar?

  Dit onderzoek is in april 2018 afgerond en vindt u onder de kop 'Rapporten'.

 • Geldt het advies om de kruipruimten niet te betreden nog steeds voor iedereen in fase 1?

  Voor GGD-adviezen zie 'Adviezen GGD' op deze pagina.

Rapporten

Welke onderzoeken zijn er geweest?


Bodemonderzoeken

De gemeente heeft met Parteon gezamenlijk opdracht gegeven bodemonderzoeken uit te voeren. Voor het herstel van de funderingen in de Zeeheldenbuurt zijn een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek gaat over fase 1, het tweede onderzoek gaat over fase 2 en 3.

Om funderingsherstel of andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het nodig informatie te hebben over de bodemkwaliteit. In de onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de bodem onder de woningen en de bodemkwaliteit in de tuinen.

Samenvatting bodemonderzoeken fase 1, 2 en 3 Zeeheldenbuurt

Bodemonderzoek  fase 1

Bodemonderzoek fase 2 en 3

Eerdere onderzoeken

VBO parkeervakken Zeehelden en schrijversbuurt 2007
VBO Antea 2003.
aanvullend vbo Oranjewoud 2003

Gezondheidsrisico's

Op basis van de rapporten heeft de GGD adviezen gegeven met betrekking tot de gezondsheidsrisico's.

Adviezen GGD

Funderingsonderzoek

Verspreid over het gebied zijn in totaal 52 palen en betonpoeren onderzocht. Dit onderzoek leverde op dat er grenen houten palen zijn toegepast, waarbij de paalkopdiameter varieert van 130-200 mm. Een dergelijke paaldiameter is gebruikelijk bij een paallengte van 6 meter.


Contact Funderingsloket

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek, het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (ook bekend als het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) of via 075 - 655 22 27. 

Vergunningen

 • Is er al een vergunning afgegeven voor het herstelplan van Parteon?

  Ja, Parteon heeft het herstelplan ingediend en de gemeente heeft inmiddels een vergunning gegeven voor het herstelplan van de huurwoningen. Voor inzage kunt u via het klantcontactcentrum aan de balie of via 14075 een afspraak maken.


 • Mijn verkregen vergunning voor het aanbouwen van een erker of garage aan mijn woning verloopt binnen enkele maanden; kan ik verlenging krijgen van mijn vergunning?

  Bij uw digitaal verkregen vergunning heeft u een zaaknummer gekregen. Met dit zaaknummer kunt u via 14075 contact opnemen met afdeling Vergunningen en vragen hoe het staat of nu verder gaat met uw vergunning.

Trekken funderingspalen

Op 2 november 2017 zijn bij adres Van Heemskerckstraat 30 twee funderingspalen getrokken. Dit onderzoek leverde op dat er inderdaad een paallengte van circa 6 meter lang is toegepast.   


Informatie en overleg herstel

 • Is het zinvol om de oude woningen te herstellen?

  Tijdens de gesprekken  met de kerngroep, gemeente en Parteon is gevraagd of veel geld investeren in een oudere woning nog wel zin heeft, en of er ook andere mogelijkheden bespreekbaar zouden zijn. Dat gaan we onderzoeken.

 • Biedt de situatie in de Zeeheldenbuurt ook kansen om naar andere mogelijkheden te kijken dan alleen funderingsherstel?

  Parteon, enkele bewoners en gemeente organiseren in april een dag om met elkaar te bespreken of er andere mogelijkheden zijn dan funderingsherstel; bijvoorbeeld sloop-nieuwbouw of nog andere opties.


 • Wat gebeurt er na april met de uitkomsten van het gesprek?

  Na april gaan we met alle betrokken partijen kijken of andere mogelijkheden ook realistisch en uitvoerbaar zijn. En of er voldoende draagvlak voor bestaat.


 • Als voor de zomervakantie blijkt dat funderingsherstel de enige optie is, wat gebeurt er dan?

  De medewerkers van het Funderingsloket gaan dan eerst met alle particuliere eigenaren een individueel gesprek aan over de vervolgstappen.

 • Wanneer wordt besloten wat mogelijk is?

  Voor de zomervakantie moet een definitief besluit genomen worden: funderingsherstel of een andere mogelijkheid.

 • Hoe worden de bewoners hierover geïnformeerd?

  Parteon, kerngroep bewoners en gemeente hebben elke drie weken overleg om elkaar te informeren over alles dat speelt. Dit onderwerp zal de komende maanden steeds besproken worden, totdat er een definitieve keuze is gemaakt.

 • Wordt iedereen geïnformeerd , of alleen een vertegenwoordiging van de bewoners?

  Bij belangrijke beslissingen zullen vooraf alle betrokken eigenaren geraadpleegd worden en in de gelegenheid gesteld hun mening te geven.

 • Is er nog meer overleg tussen de gemeente en Parteon en de bewoners?

  Sinds kort is er een groot overleg met een afvaardiging van de kerngroep belangenvereniging Zeeheldenbuurt, enkele individuele particuliere eigenaren, een afvaardiging van de huurderscommissie, Parteon en gemeente Zaanstad.

 • Zijn er ook persoonlijke gesprekken?

  Ja, Parteon is al gestart met de individuele gesprekken met elke particuliere eigenaar en gemeente Zaanstad gaat ook deze individuele gesprekken opstarten met de particuliere eigenaren.


Visuele inspecties funderingsbalken 

Verspreid over het gebied zijn van totaal 44 woningen de funderingsbalken visueel geïnspecteerd. Er is daarbij een structureel schadebeeld geconstateerd in de vorm van scheurvorming in de funderingsbalken, onvoldoende dekking en variërende betonkwaliteit. De wapening is hierdoor bloot komen te liggen, wat roestende wapening als gevolg heeft. Door deze betonrot laat verzwakt de fundering nog verder.

Vervolgonderzoek visuele inspecties 

Niet alle eigenaren zijn overtuigd dat de funderingsbalken van hun woning in slechte conditie zijn. De gemeente Zaanstad heeft de particuliere woningeigenaren de gelegenheid geboden om op kosten van gemeente Zaanstad een visuele inspectie van de funderingsbalk te laten doen.  25 woningen hadden zich aangemeld. De geplande inspecties in februari zijn door de vervolgonderzoeken bodem niet door gegaan en zullen alsnog ingepland worden als hierover meer bekend is.Ga naar Zaanstad.nl