Zeeheldenbuurt

Op deze pagina vindt u de onderzoeksrapporten, de meest gestelde vragen en de planning.

Over de Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt in Wormerveer werd halverwege de vorige eeuw ontworpen en gebouwd. De woningen zijn overgedaan aan woningbouwcorporatie Parteon. Parteon heeft toen een deel hiervan verkocht. 

De afgelopen jaren kwamen ernstige gebreken aan het licht in de fundering van de woningen. Ook blijkt in het hele gebied in meerdere en mindere mate de bodem verontreinigd.

Om deze problemen in de Zeeheldenbuurt aan te pakken is een Gezamenlijke verklaring getekend.

Gezamenlijke verklaring Zeeheldenbuurt

Planning


Aanvankelijk was het plan van Parteon en gemeente Zaanstad om te komen tot funderingsherstel. In de loop van 2018 is, na consultatie van alle betrokkenen, besloten de buurt te vernieuwen.

Hiervoor is op 6 februari 2019 een Gezamenlijke Verklaring getekend, waarin alle betrokken partijen samen afspraken hebben gemaakt.  

Eind februari 2019 is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd. Deze zal een plan maken voor de buurt. Naar verwachting is het structuurplan vóór de zomer beschikbaar. Doel is om in het derde kwartaal verdere afspraken te maken over de uitvoering.
Meest gestelde vragen en antwoorden

Veiligheid

 • Is mijn woning veilig?

  Nee in theorie niet. De betonnen funderingsbalken zijn bezweken De veiligheid is daardoor niet langer zeker. Dat betekent dat u als woningeigenaar zo snel mogelijk en op realistische termijn maatregelen moet nemen.

 • Kan de gemeente mij dwingen mijn woning te herstellen?

  Ja, dat kan als de woningeigenaar binnen de gestelde termijn geen maatregelen treft. Bij een onveilige situatie kan de gemeente als het bevoegd gezag optreden en ziet er op toe dat iedereen zich aan de wettelijke bouwvoorschriften houdt.

 • Hoe dwingt de gemeente mij tot herstel?

  Dit kan door middel van het opleggen van herstelstraf, zoals een geldboete.

 • Word ik mijn huis uit gezet als ik mijn woning niet herstel?

  Dat is meestal niet het geval, maar verschilt per situatie en is afhankelijk van de opgelegde herstelstraf.


 • Wat betekent de brief van afdeling Gebruikstoezicht?

  In de brief geeft Gebruikstoezicht  aan dat u in overtreding bent, wat de overtreding is  en wat van u verwacht wordt om deze op te heffen. Het is een aankondiging dat de gemeente van plan is u te dwingen tot herstel over te gaan.

 • Kan ik op de brief reageren?

  Ja, u kunt reageren, door uw zienswijze in te dienen. Dat is uw kijk op de inhoud van de brief.

 • Moeten alle woningen voor 1 januari 2021 voldoen aan het bouwbesluit?

  Ja. Zowel de particuliere woningeigenaren als woningbouwcorporatie moeten binnen een gelijke termijn, actie ondernemen. Zij worden verplicht gesteld vóór 1 januari 2021 te herstellen.

 • Wat is een bouwbesluit?

  Als je iets bouwt dan moet je aan het Bouwbesluit voldoen, waarin de regels staan waaraan een gebouw moet voldoen. Dat kunnen regels zijn die gaan over veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en de milieubelasting van gebouwen.

 • Ik ben de afgelopen periode vaker in mijn kruipruimte geweest. Wat nu?

  Voor de GGD-adviezen, zie het advies onder het kopje 'Adviezen GGD' op deze pagina.

 • Ik woon in fase 2/3. Wordt dit onderzoek ook (snel) bij mij gedaan?

  Dit onderzoek heeft in september 2018 plaatsgevonden. U vindt de samenvatting en het rapport onder de kop 'Rapporten' op deze pagina.

 • Ik woon in fase 2/3. Gelden de resultaten en adviezen ook voor mijn woning?

  Voor GGD-adviezen zie 'Adviezen GGD' op deze pagina.

   

 • Wanneer is het definitieve rapport van fase 1 voor de bewoners beschikbaar?

  Dit onderzoek is in april 2018 afgerond en vindt u onder de kop 'Rapporten'.

 • Geldt het advies om de kruipruimten niet te betreden nog steeds voor iedereen in fase 1?

  Voor GGD-adviezen zie 'Adviezen GGD' op deze pagina.

Rapporten

Welke onderzoeken zijn er geweest?


Bodemonderzoeken

De gemeente heeft met Parteon gezamenlijk opdracht gegeven bodemonderzoeken uit te voeren. Voor het herstel van de funderingen in de Zeeheldenbuurt zijn een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek gaat over fase 1, het tweede onderzoek gaat over fase 2 en 3.

Om funderingsherstel of andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het nodig informatie te hebben over de bodemkwaliteit. In de onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de bodem onder de woningen en de bodemkwaliteit in de tuinen.

Samenvatting bodemonderzoeken fase 1, 2 en 3 Zeeheldenbuurt

Bodemonderzoek  fase 1

Bodemonderzoek fase 2 en 3

Eerdere onderzoeken

VBO parkeervakken Zeehelden en schrijversbuurt 2007
VBO Antea 2003.
aanvullend vbo Oranjewoud 2003

Gezondheidsrisico's

Op basis van de rapporten heeft de GGD adviezen gegeven met betrekking tot de gezondsheidsrisico's.

Adviezen GGD

Funderingsonderzoek

Verspreid over het gebied zijn in totaal 52 palen en betonpoeren onderzocht. Dit onderzoek leverde op dat er grenen houten palen zijn toegepast, waarbij de paalkopdiameter varieert van 130-200 mm. Een dergelijke paaldiameter is gebruikelijk bij een paallengte van 6 meter.


Contact Funderingsloket

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek, het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (ook bekend als het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) of via 075 - 655 22 27. 

Vergunningen

 • Is er al een vergunning afgegeven voor het herstelplan van Parteon?

  Ja, Parteon heeft het herstelplan ingediend en de gemeente heeft inmiddels een vergunning gegeven voor het herstelplan van de huurwoningen. Voor inzage kunt u via het klantcontactcentrum aan de balie of via 14075 een afspraak maken.

  Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. In overleg tussen Parteon en gemeente Zaanstad is besloten om de procedure voorlopig aan te houden, nu er gewerkt wordt aan een gezamenlijk plan.


 • Mijn verkregen vergunning voor het aanbouwen van een erker of garage aan mijn woning verloopt binnen enkele maanden; kan ik verlenging krijgen van mijn vergunning?

  Bij uw digitaal verkregen vergunning heeft u een zaaknummer gekregen. Met dit zaaknummer kunt u via 14075 contact opnemen met afdeling Vergunningen en vragen hoe het staat of nu verder gaat met uw vergunning.

Trekken funderingspalen

Op 2 november 2017 zijn bij adres Van Heemskerckstraat 30 twee funderingspalen getrokken. Dit onderzoek leverde op dat er inderdaad een paallengte van circa 6 meter lang is toegepast.   


Informatie en overleg herstel

 • Is het zinvol om de oude woningen te herstellen?

  Tijdens de gesprekken  met de kerngroep, gemeente en Parteon is gevraagd of veel geld investeren in een oudere woning nog wel zin heeft, en of er ook andere mogelijkheden bespreekbaar zouden zijn. Dat gaan we onderzoeken.

 • Biedt de situatie in de Zeeheldenbuurt ook kansen om naar andere mogelijkheden te kijken dan alleen funderingsherstel?

  Parteon en de gemeente werken samen aan een vernieuwingsplan voor de buurt. In dit plan wordt gekeken naar andere mogelijkheden dan alleen funderingsherstel; bijvoorbeeld door sloop-nieuwbouw.


 • Wanneer wordt besloten wat mogelijk is?

  Medio 2019 zal het structuurplan gereed zijn. Hierin zijn onder andere de stedenbouwkundige uitgangspunten te vinden. Naar verwachting maken we in het derde kwartaal 2019 afspraken over de manier waarop de vernieuwing vorm krijgt en wat dit voor de betrokkenen zal betekenen.

 • Hoe worden de bewoners hierover geïnformeerd?

  Ter zijner tijd worden bewoners persoonlijk geïnformeerd via nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. De laatste informatiebijeenkomsten waren in december 2018. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet rondom de communicatie en participatie. Tussen betrokken partijen vindt regelmatig overleg plaats.

 • Wordt iedereen geïnformeerd, of alleen een vertegenwoordiging van de bewoners?

  Bij belangrijke beslissingen zullen vooraf alle betrokken bewoners geraadpleegd worden en in de gelegenheid gesteld hun mening te geven.

Visuele inspecties funderingsbalken 

Verspreid over het gebied zijn van totaal 44 woningen de funderingsbalken visueel geïnspecteerd. Er is daarbij een structureel schadebeeld geconstateerd in de vorm van scheurvorming in de funderingsbalken, onvoldoende dekking en variërende betonkwaliteit. De wapening is hierdoor bloot komen te liggen, wat roestende wapening als gevolg heeft. Door deze betonrot laat verzwakt de fundering nog verder.

Vervolgonderzoek visuele inspecties 

Niet alle eigenaren zijn overtuigd dat de funderingsbalken van hun woning in slechte conditie zijn. De gemeente Zaanstad heeft de particuliere woningeigenaren de gelegenheid geboden om op kosten van gemeente Zaanstad een visuele inspectie van de funderingsbalk te laten doen.  25 woningen hadden zich aangemeld. De geplande inspecties in februari zijn door de vervolgonderzoeken bodem niet door gegaan en zullen alsnog ingepland worden als hierover meer bekend is.Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl