Vragen en antwoorden Funderingsloket

Funderingsgegevens

 • Waar vind ik gegevens over de kwaliteit van funderingen van woningen in Zaanstad

  Via Funderingskaart - Funderingen (zaanstad.nl), vindt u een kaart met daarop de bij gemeente Zaanstad bekende funderingsgegevens. Ook ziet u op eerdergenoemde kaart bij welke woningen funderingsherstel is uitgevoerd of dat de woning meetboutjes heeft en door ons op zakking gecontroleerd wordt. Tevens kunt u bij het gemeentearchief bouwtekeningen en palenplannen opvragen. Zaanstad.nl - Gemeentearchief - Gemeentearchief

 • Wat houdt een funderingsonderzoek in?

  Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit van een fundering is. Er wordt onder andere een inspectieput gegraven (buiten de woning) om bij één of meerder palen te kunnen komen. Zodoende kan de houtsoort, de mate van aantasting en de periode waarbinnen maatregelen nodig zijn worden bepaald. Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke subsidie (Zaanstad.nl - Wat houdt de subsidieverordening 'funderingsonderzoek' in? - Wat is de subsidieverordening 'funderingsonderzoek'?) moet dit onderzoek gebeuren volgens landelijke richtlijnen opgesteld door de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O).                                     

  Een funderingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:                           

  • Visuele inspectie pand     
  • Scheefstandmetingen
  • Hoogtemetingen
  • Grondwatermetinen
  • Funderingsinspectie
  • Houtonderzoek

  Voor funderingsonderzoek (graven inspectiegaten) gebeurt, moet er bodemonderzoek uitgevoerd zijn volgens de Wet Bodembescherming. 

  Funderingsonderzoek is dus iets anders dan hoogtemonitoring. Bij hoogtemonitoring wordt met behulp van meetboutjes een woning gecontroleerd op zakking.

Monitoring

 • Wat is hoogtemonitoring en waarom doet de gemeente dit?

  Bij hoogtemonitoring worden er door gemeente Zaanstad meetboutjes aangebracht in de gevels van woningen, zo’n twintig centimeter boven het maaiveld. Met behulp van deze boutjes wordt minimaal één keer per jaar de woning op hoogte gemeten. De resultaten uit de monitoring worden weergegeven in een meetrapport. Zo kan in de gaten gehouden worden of een woning zakt.

  Gemeente Zaanstad doet dit om onveilige situaties, als gevolg van ernstige verzakking, te voorkomen. Ook geeft deze monitoring huiseigenaren de kans om het functioneren van hun fundering te kunnen volgen en tijdig in te grijpen.

  Om verwarring te voorkomen, hoogtemonitoring is iets anders dan een funderingsonderzoek waarbij buiten de woning een inspectiegat wordt gegraven om één of meerder palen te onderzoeken. Bij een funderingsonderzoek wordt een kwaliteitsklasse van de fundering bepaald.

 • Hoe kom ik aan een meetrapport?

  De eigenaar (of iemand die door de eigenaar gemachtigd is) kan een meetrapport van zijn woning opvragen door een mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl. Indien hulp gewenst is bij het lezen van het rapport kan het Funderingsloket hierbij helpen.

 • Bij welke panden voert de gemeente hoogtemonitoring uit met behulp van meetboutjes?

  Gemeente Zaanstad wil graag alle vooroorlogse panden in hoogtemonitoring opnemen. Tevens worden alle panden met een bouwjaar tot 1970 (jaar waarin grenenhout niet langer meer in fundering van woongebouwen werd toegepast) in gebieden waar gemeente Zaanstad zelf werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert, in een hoogtemonitoringtraject opgenomen. Ook worden panden waarvan de gemeente heeft geconstateerd dat er uiterlijke kenmerken waar te nemen zijn die kunnen duiden op funderingsproblemen, in de hoogtemonitoring meegenomen. Eigenaren die zich ernstig zorgen maken over de fundering van hun woning en deze graag in hoogtemonitoring opgenomen zouden willen zien, kunnen zich melden bij het Funderingsloket. De aanvraag tot monitoring zal dan beoordeeld worden.

 • Tot wanneer loopt de monitoring/ wanneer stoppen jullie ermee?

  In principe tot de fundering hersteld is (en als pand dat hersteld is onderdeel is van een bouwkundige eenheid waarvan niet alle panden hersteld zijn blijft monitoring van toepassing).

Verantwoordelijkheid

 • Ben ik als eigenaar verplicht mijn fundering te laten herstellen?

  De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn woning. Indien de fundering de woning niet meer kan dragen is dat strijdig met het bouwbesluit. Alle woningen moeten voldoen aan de minimale eisen die het bouwbesluit stelt. Als de fundering niet meer voldoet aan de wettelijke eisen is de huiseigenaar verplicht de fundering te herstellen. Wanneer de veiligheid in gevaar komt dan kan de gemeente ingrijpen en het benodigde funderingsherstel op kosten van de eigenaren uitvoeren. Uiteraard willen we dit laatste voorkomen, gemeente Zaanstad zal dan ook tijdig contact opnemen met huiseigenaren om samen een oplossing te zoeken. Indien u zich zorgen maakt over uw woning, neem contact op met het Funderingsloket.

Financiering voor herstel

 • Ik wil wel mijn fundering herstellen, maar ik heb het geld niet. Wat nu

  Als eerste, ga naar uw eigen bank om uit te zoeken wat deze voor u kan betekenen. Vaak weet een eigenaar zelf het beste welke mogelijkheden er zijn. Indien u bij uw bank geen financiering krijgt, kunt u zich melden bij het Funderingsloket. Er kan voor u een afspraak gemaakt worden met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze geeft gratis en vrijblijvend advies en toetst tevens of u in aanmerking komt voor een lening via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) waarbij gemeente Zaanstad aangesloten is

  Ook heeft het Funderingsloket contacten met de sociale wijkteams in Zaanstad voor hulp en advies.                                                                                                          

 • Wat is het landelijk fonds en zou het wat voor mij kunnen zijn?

  Gemeente Zaanstad neemt deel aan het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Een fonds waar huiseigenaren die bij de bank geen financiering kunnen krijgen, onder voorwaarden, een financiering voor funderingsherstel kunnen aanvragen. Huiseigenaren kunnen voor een toetsing contact opnemen met het Funderingsloket. Een eigenaar moet overigens ook wonen in het pand waarvoor een lening voor herstel nodig is. Meer informatie vindt u via  Financiering - Funderingen (zaanstad.nl)

Grondwater

 • Speelt het grondwater (droogstand) een rol bij funderingsproblemen?

  Ja, als de grondwaterstand lager is dan het funderingshout wordt het hout aangetast door schimmel. Schimmels werken alleen boven water, op het bovenste deel van het funderingshout dat droog staat. Gaat de grondwaterstand weer om hoog dan stopt ook de inwerking van de schimmel op het hout.

  We zien dat de droge zomers van de afgelopen jaren hun sporen hebben nagelaten in veel Zaanse funderingen. Droogstand (link), klimaatverandering, bodemdaling vormen voor veel korte houten funderingspalen een probleem.

  De aantasting door schimmel ziet er echter anders uit dan de schade die een bacterie veroorzaakt.

  Bacteriële aantasting tref je over de gehele lengte van de paal aan en is actief boven en onder water.

  De bacteriële aantasting is de meest voorkomende oorzaak van de schade aan funderingspalen in Zaanstad. Met name grenenhout is erg gevoelig voor bacteriën. Maar we zien steeds meer dat een combinatie van oorzaken de fundering parten speelt.  

Werkzaamheden gemeente Zaanstad

 • Welke maatregelen treft de gemeente bij werkzaamheden in de openbare ruimte om de belasting voor onze woningen te beperken?

  De gemeente werkt zo voorzichtig mogelijk  We willen voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende panden. Daarom werkt de gemeente in gebieden met kwetsbare panden standaard op een voorzichtige manier. Er worden meters geplaatst die trillingen en grondwaterstanden nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast wordt er hoogtemonitoring opgestart bij panden in het projectgebied. Door het aanbrengen en periodiek meten van meetboutjes in gevels van panden kan het eventuele zakkingsgedrag van panden in de gaten gehouden worden.

 • Is er al een projectleider aangewezen vanuit de gemeente voor de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden in mijn buurt?

  Of er al een projectleider is aangewezen vanuit de gemeente voor het werk in uw buurt ziet u Buitenruimte-projecten (MIP) - Funderingen (zaanstad.nl)

Duurzaamheid

 • Ik ga mijn fundering herstellen, zijn er subsidies?

  Voor het funderingsherstel zelf zijn er geen subsidies. Wel is Zaanstad aangesloten bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) voor eigenaren die bij hun bank of andere commerciële financiële instelling geen financiering kunnen krijgen.

  Overigens zijn er wel duurzaamheidssubsidies die in combinatie met funderingsherstel kunnen worden aangevraagd. Verduurzaming - Funderingen (zaanstad.nl)

Contact

Ik heb funderingsproblemen en zou graag mijn situatie bespreken met iemand van het Funderingsloket, kan dat?

Uiteraard kunt u voor informatie en advies contact opnemen met het Funderingsloket.

Ook kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek om, eventueel samen met uw buren, in gesprek te gaan over funderingsproblemen en oplossingen. Contact - Funderingen (zaanstad.nl) contact

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl