Vragen en antwoorden

Funderingsgegevens

 • Waar vind ik gegevens over de kwaliteit van funderingen van woningen in Zaanstad

  Via Funderingskaart - Funderingen (zaanstad.nl), vindt u een kaart met daarop de bij gemeente Zaanstad bekende funderingsgegevens. Ook ziet u op eerdergenoemde kaart bij welke woningen funderingsherstel is uitgevoerd of dat de woning meetboutjes heeft en door ons op zakking gecontroleerd wordt. Tevens kunt u bij het gemeentearchief bouwtekeningen en palenplannen opvragen. Zaanstad.nl - Gemeentearchief - Gemeentearchief

 • Wat houdt een funderingsonderzoek in?

  Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit van een fundering is. Meer op de pagina Oorzaak en onderzoek.

 • Waardoor worden funderingsproblemen veroorzaakt?

  Bacteriën beschadigen de funderingspalen en dit kan zich dan uiten in: scheuren, scheefstand, opbollende gevels of vloeren en klemmen van ramen of deuren. Meer op de pagina Oorzaak en onderzoek.

Monitoring en onderzoek

 • Worden verzakkingen in de gaten gehouden?

  Een groot aantal bouwwerken heeft meetbouten die regelmatig op hoogtestand gemeten worden. Dit wordt ook wel monitoring genoemd. Zo wordt in de gaten gehouden of deze gebouwen aan het verzakken zijn. Alle particuliere huiseigenaren waarvan Zaanstad de woning monitort op zakking hebben kunnen zelf de meetgegevens van hun woning online raadplegen. Bekijk hier meer over meetrapporten.

 • Wat is hoogtemonitoring en waarom doet de gemeente dit?

  Bij hoogtemonitoring worden er door gemeente Zaanstad meetboutjes aangebracht in de gevels van woningen, zo’n twintig centimeter boven het maaiveld. Met behulp van deze boutjes wordt minimaal één keer per jaar de woning op hoogte gemeten. De resultaten uit de monitoring worden weergegeven in een meetrapport. Zo kan in de gaten gehouden worden of een woning zakt.

  Gemeente Zaanstad doet dit om onveilige situaties, als gevolg van ernstige verzakking, te voorkomen. Ook geeft deze monitoring huiseigenaren de kans om het functioneren van hun fundering te kunnen volgen en tijdig in te grijpen.

  Om verwarring te voorkomen, hoogtemonitoring is iets anders dan een funderingsonderzoek waarbij buiten de woning een inspectiegat wordt gegraven om één of meerder palen te onderzoeken. Bij een funderingsonderzoek wordt een kwaliteitsklasse van de fundering bepaald.

 • Hoe kom ik aan een meetrapport?

  De eigenaar (of iemand die door de eigenaar gemachtigd is) kan een meetrapport van zijn woning opvragen door een mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl. Indien hulp gewenst is bij het lezen van het rapport kan het Funderingsloket hierbij helpen.

 • Bij welke panden voert de gemeente hoogtemonitoring uit met behulp van meetboutjes?

  Gemeente Zaanstad wil graag alle vooroorlogse panden in hoogtemonitoring opnemen. Tevens worden alle panden met een bouwjaar tot 1970 (jaar waarin grenenhout niet langer meer in fundering van woongebouwen werd toegepast) in gebieden waar gemeente Zaanstad zelf werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert, in een hoogtemonitoringtraject opgenomen. Ook worden panden waarvan de gemeente heeft geconstateerd dat er uiterlijke kenmerken waar te nemen zijn die kunnen duiden op funderingsproblemen, in de hoogtemonitoring meegenomen. Eigenaren die zich ernstig zorgen maken over de fundering van hun woning en deze graag in hoogtemonitoring opgenomen zouden willen zien, kunnen zich melden bij het Funderingsloket. De aanvraag tot monitoring zal dan beoordeeld worden.

 • Tot wanneer loopt de monitoring/ wanneer stoppen jullie ermee?

  In principe tot de fundering hersteld is (en als pand dat hersteld is onderdeel is van een bouwkundige eenheid waarvan niet alle panden hersteld zijn blijft monitoring van toepassing).

 • Moet er bodemonderzoek zijn uitgevoerd voor gestart wordt met funderingsherstel of -onderzoek?

  Voordat met herstel of onderzoek gestart wordt, moet bodemonderzoek gedaan zijn. Ook als het op eigen grond wordt uitgevoerd. Lees hier meer.

 • Mag ik van onderzoeksbureau wisselen?

  Als de subsidie voor funderingsonderzoek toegewezen is, dan mag u van aannemer/onderzoeksbureau wisselen. Voor funderingsonderzoek plaatsvindt, moet er bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het kan goedkoper zijn om bodem- en funderingsonderzoek door hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Lees hier meer.

Herstel

 • Ben ik als eigenaar verplicht mijn fundering te laten herstellen?

  De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn woning. Indien de fundering de woning niet meer kan dragen is dat strijdig met het bouwbesluit. Alle woningen moeten voldoen aan de minimale eisen die het bouwbesluit stelt. Als de fundering niet meer voldoet aan de wettelijke eisen is de huiseigenaar verplicht de fundering te herstellen. Wanneer de veiligheid in gevaar komt dan kan de gemeente ingrijpen en het benodigde funderingsherstel op kosten van de eigenaren uitvoeren. Uiteraard willen we dit laatste voorkomen, gemeente Zaanstad zal dan ook tijdig contact opnemen met huiseigenaren om samen een oplossing te zoeken. Indien u zich zorgen maakt over uw woning, neem contact op met het Funderingsloket.

 • Welk bedrijf mag graven in verontreinigde grond?

  Als de inspectieput gegraven moet worden in verontreinigde grond, dan  mag alleen gegraven worden door een bedrijf die daarvoor een certificaat (BRL 7000) heeft. 

 • Mag ik van aannemer wisselen?

  Als de subsidie voor funderingsonderzoek toegewezen is, dan mag u van aannemer/onderzoeksbureau wisselen. Voor funderingsonderzoek plaatsvindt, moet er bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het kan goedkoper zijn om bodem- en funderingsonderzoek door hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Lees hier meer.

 • Kan ik samen met buren een vergunning voor funderingsherstel aanvragen?

  Eigenaren in hetzelfde blok die samen de fundering gaan herstellen, kunnen ook samen één vergunning aanvragen. Er wordt dan ook één keer legeskosten gerekend voor de vergunning. Meer hierover vindt u op de pagina Herstel.

 • Ik koop een huis (dat onderdeel is van een bouwblok) met funderingsproblemen, en wil herstel uitvoeren, kan dat?

  Ja dat kan. U dient dan een constructief goed plan aan te leveren. In veel gevallen kun je dan een omgevingsvergunning voor het herstel krijgen. Je dient tijdens het herstel de muren die je deelt met je buren tussen twee woningen (genaamd mandelige muren) op te vangen. In de praktijk betekent dat vaak dat je extra kosten kwijt bent voor het plaatsen van extra funderingspalen. Daarnaast moet je (of je aannemer) schriftelijk toestemming van de buren hebben om aan de gezamenlijke muren te mogen werken.

  Gemeente Zaanstad adviseert om de fundering van het gehele bouwblok (waarop dus meerdere woningen kunnen staan) in één keer te herstellen. Een funderingsprobleem wordt pas volledig opgelost wanneer de gehele fundering, onder het gehele bouwblok, hersteld wordt. Bij een gedeeltelijk herstel blijft de kans op schade bestaan waarbij civiele procedures tussen buren kunnen ontstaan. 

  Meer informatie over een huis kopen in Zaanstad

Financiering voor herstel

 • Ik wil wel mijn fundering herstellen, maar ik heb het geld niet. Wat nu

  Als eerste, ga naar uw eigen bank om uit te zoeken wat deze voor u kan betekenen. Vaak weet een eigenaar zelf het beste welke mogelijkheden er zijn. Indien u bij uw bank geen financiering krijgt, kunt u zich melden bij het Funderingsloket. Er kan voor u een afspraak gemaakt worden met een onafhankelijk financieel adviseur. Deze geeft gratis en vrijblijvend advies en toetst tevens of u in aanmerking komt voor een lening via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) waarbij gemeente Zaanstad aangesloten is

  Ook heeft het Funderingsloket contacten met de sociale wijkteams in Zaanstad voor hulp en advies.                                                                                                          

 • Wat is het landelijk fonds en zou het wat voor mij kunnen zijn?

  Gemeente Zaanstad neemt deel aan het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Een fonds waar huiseigenaren die bij de bank geen financiering kunnen krijgen, onder voorwaarden, een financiering voor funderingsherstel kunnen aanvragen. Huiseigenaren kunnen voor een toetsing contact opnemen met het Funderingsloket. Een eigenaar moet overigens ook wonen in het pand waarvoor een lening voor herstel nodig is. Meer informatie vindt u via  Financiering - Funderingen (zaanstad.nl)

Grondwater

 • Speelt het grondwater (droogstand) een rol bij funderingsproblemen?

  Ja, als de grondwaterstand lager is dan het funderingshout wordt het hout aangetast door schimmel. Schimmels werken alleen boven water, op het bovenste deel van het funderingshout dat droog staat. Gaat de grondwaterstand weer om hoog dan stopt ook de inwerking van de schimmel op het hout.

  We zien dat de droge zomers van de afgelopen jaren hun sporen hebben nagelaten in veel Zaanse funderingen. Droogstand (link), klimaatverandering, bodemdaling vormen voor veel korte houten funderingspalen een probleem.

  De aantasting door schimmel ziet er echter anders uit dan de schade die een bacterie veroorzaakt.

  Bacteriële aantasting tref je over de gehele lengte van de paal aan en is actief boven en onder water.

  De bacteriële aantasting is de meest voorkomende oorzaak van de schade aan funderingspalen in Zaanstad. Met name grenenhout is erg gevoelig voor bacteriën. Maar we zien steeds meer dat een combinatie van oorzaken de fundering parten speelt.  

Werkzaamheden gemeente Zaanstad

 • Houdt de gemeente tijdens projecten rekening met oude/slechte funderingen?

  In gebieden waar potentiële kwetsbare panden staan wordt standaard op een voorzichtige manier gewerkt. Er wordt een selectie  gemaakt van risicopanden (panden voor 1970) en er wordt bij deze panden hoogtemonitoring opgestart. Meer informatie vindt u hier.

 • Welke maatregelen treft de gemeente bij werkzaamheden in de openbare ruimte om de belasting voor onze woningen te beperken?

  De gemeente werkt zo voorzichtig mogelijk  We willen voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende panden. Daarom werkt de gemeente in gebieden met kwetsbare panden standaard op een voorzichtige manier. Er worden meters geplaatst die trillingen en grondwaterstanden nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast wordt er hoogtemonitoring opgestart bij panden in het projectgebied. Door het aanbrengen en periodiek meten van meetboutjes in gevels van panden kan het eventuele zakkingsgedrag van panden in de gaten gehouden worden.

 • Is er al een projectleider aangewezen vanuit de gemeente voor de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden in mijn buurt?

  Of er al een projectleider is aangewezen vanuit de gemeente voor het werk in uw buurt ziet u Buitenruimte-projecten (MIP) - Funderingen (zaanstad.nl)

 • Op basis van welke rapporten en wetgeving wordt gehandhaafd?

  De gemeente werkt op basis van diverse rapporten en wet- en regelgeving, zowel lokaal als landelijk. Lees meer.

Duurzaamheid

 • Ik ga mijn fundering herstellen, zijn er subsidies?

  Voor het funderingsherstel zelf zijn er geen subsidies. Wel is Zaanstad aangesloten bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) voor eigenaren die bij hun bank of andere commerciële financiële instelling geen financiering kunnen krijgen.

  Overigens zijn er wel duurzaamheidssubsidies die in combinatie met funderingsherstel kunnen worden aangevraagd. Verduurzaming - Funderingen (zaanstad.nl)

 • Ik wil graag (ook) mijn woning verduurzamen. Welke mogelijkheden heb ik?

  Voor het verduurzamen of energiezuiniger maken van uw woning kunt u kijken op Energiezuiniger - Wonen (zaanstad.nl). Hier vindt u alle mogelijkheden op het gebied van oriëntatie, regelingen en subsidies en tips.

Contact

Ik heb funderingsproblemen en zou graag mijn situatie bespreken met iemand van het Funderingsloket, kan dat?

Uiteraard kunt u voor informatie en advies contact opnemen met het Funderingsloket.

Ook kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek om, eventueel samen met uw buren, in gesprek te gaan over funderingsproblemen en oplossingen. Contact - Funderingen (zaanstad.nl) contact

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl